Nie masz konta?

Zarejestruj się!

Twoje dane:
Looks good!
Error!
Error!
Dane placówki:
Dane grupy:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WZW. Z REJESTRACJĄ W RAMACH PROGRAMU MALI WIELCY ODKRYWCY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza („Fundacja”), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
 3. Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe ujawnione w związku z udziałem w Programie Mali Wielcy Odkrywcy („Program”) będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia Programu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – „RODO”); prawnie uzasadniony interes Fundacji polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Programu na zasadach przewidzianych w Regulaminie w/w Programu;
  2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  3. rozpowszechniania wizerunku zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystaniu Pani/Pana wizerunku w celach promocyjnych Fundacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji niezbędne do przeprowadzenia Programu, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, Organizator Programu. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo, dane osobowe w zakresie wizerunku mogą być udostępniane zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie Pani/Pana wizerunku.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Programu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację w celu umożliwienia uczestnictwa w Programie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Programie.