Nie masz konta?

Zarejestruj się!

Twoje dane:
Dane placówki:
Dane grupy:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WZW. Z REJESTRACJĄ W RAMACH PROGRAMU MALI WIELCY ODKRYWCY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im.Ignacego Łukasiewicza („Fundacja”), z siedzibą w Warszawie przy ul. MarcinaKasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
 2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im.Ignacego Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
 3. Fundacja wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktowaćsię poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzaniadanych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. obsługi konta użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminieużytkowania serwisu internetowego Programu Oświatowego Mali WielcyOdkrywcy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dowykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego oochronie danych osobowych 2016/679 - RODO),
  2. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przedroszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadnionyinteres Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interespolega na umożliwieniu Fundacji dochodzenia lub obrony przedroszczeniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemówinformatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługiniezbędne do prowadzenia konta. Dostęp do danych mogą również uzyskaćpodmioty uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującegoprawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia przez Panią/Panakonta użytkownika. W przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika, kontozostanie usunięte przez PGNiG po roku od ostatniego logowania. Okresprzetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnieniaroszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dlaustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimiroszczeniami przez Fundację.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danychosobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzaniadanych osobowych w celu wskazanym w punkcie 4b) powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegozajmującego sięochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony DanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzaniePani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych jest wymagane przez Fundację w celu założenia i obsługi konta.Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zarejestrowania konta.

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w szczególności do celów poprawy Państwa doświadczenia jako użytkowników niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym oraz ich udostępnianie poprzez transmisję p artnerom operatora serwisu oraz mediom społecznościowym, w tym operatorowi serwisu Facebook. Mogą Państwo zmienić zasady lub uniemożliwić zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu. Akceptuję